Smuteční siň do Roudnice nad Labem

ve spolupráci s Ing. Tomášem Šedinou

a) Zdůvodnění zvolené celkového řešení umístění stavby v území

Objekt smuteční síně s upraveným předprostorem je umístěn v jižní třetině pozemku, která přiléhá ke stávající komunikaci, aby byl umožněn ničím nerušený průběh vynášení rakve jako součást pohřebního rituálu. Parkoviště sloužící pro potřeby smuteční síně a nedalekého hřbitova je umístěno za objektem smuteční síně v navazující střední třetině pozemku a částečně pod samotným objektem (8 parkovacích stání). V severní třetině pozemku navazuje na parkoviště parkově upravená zeleň umožňující odpočinek pozůstalých před či po proběhnutí smutečního obřadu. Tento odpočinkový park svými cestami navazuje na cesty v parku na sousedním pozemku.

b) Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby

Návrh objektu vychází z požadavku na prostor, který má sloužit široké škále smutečních obřadů od ateistických po náboženské. Téměř ve všech náboženstvích a kulturách hraje orientace obřadních prostor vůči slunci zásadní roli, jde o orientaci podélné osy ve směru východ-západ. V tomto případě není osa východ-západ rovnoběžná s hranou pozemku a z toho vychází návrh hmoty samotné síně, která se půdorysně, i v podélném řezu, mírně rozvírá k východu a tím částečně dorovnává onen úhel a hlavní vstupní průčelí se tak natáčí vodorovně s hranou přiléhající komunikace.

Celý objekt je vůči současné úrovni terénu vyzdvižen o 1500mm, což umožňuje parkování zapustit oproti současné niveletě o 1200mm abychom docílili pohodlné parkování pod objektem síně a aby venkovní parkoviště bylo z okolí vnímáno jen minimálně. Zemina získaná při zemních pracích by posloužila pro vytvoření rampovitého přístupu k hlavnímu vstupu. Sejmutá ornice je využita pro tvorbu osázeného valu ve výhledu ze síně a pro parkové úpravy zeleně za parkovací plochou.

Prostor smutečního sálu s kapacitou 84 sedících lidí je možné rozšířit o vstupní vestibul na západě. Na východ se otvírá velkou prosklenou plochou. Do této prosklené plochy je zasazen přístavek obdobného tvaru jako samotná hlavní hmota síně, který slouží pro vystavení rakve při samotném obřadu. Ostění tohoto přístavku je navrženo tak, aby na něj mohly být promítány fotografie zesnulého, nebo případně náboženské motivy, pro církevní obřady. Tento přístavek je možno na konci obřadu uzavřít ocelovou článkovou stěnou, pokud nebude rakev v rámci pohřebního rituálu pozůstalými vynášena na nedaleký hřbitov.

Kolem ústřední hmoty smutečního sálu je vybudováno jednopatrové zázemí, funkčně navazující, tak aby byl zajištěn maximální komfort pro účastníky obřadu a zároveň kladl minimální nároky na obsazení zaměstnanci.

Objekt je navržen tak, aby mohl být pohodlně užíván i osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Bezbariérový přístup je buď výtahem z podzemních garáží anebo po rampách venkovní cestou před nástupovou plochu.

Na nástupovou plochu se vstupuje přes mostky z velkých kamenných bloků. Mosty nám umožní překonat vodní hladinu, která je součástí symbolického znázornění života pomocí vody. Začíná výtryskem z kamenného obelisku (začátek života), voda stéká do kamenné kaskády, která je nejprve přímá a voda v ní proudí rychle (dětství a dospívání), následně koryto kaskády uhýbá z přímého směru a voda zmírňuje svou rychlost (produktivní věk člověka), aby se postupně koryto opět narovnalo a voda se zklidnila (stáří) a na konci se vlévá voda do pomyslné řeky s tichou klidnou vodou (smrt).

c) Zdůvodnění konstrukčního řešení a použitých stavebních materiálů

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový stěnový systém v podzemním podlaží kombinovaný se sloupy. Železobetonová konstrukce byla zvolena s ohledem na poměrně jednoduché tvary s potřebou překonat větší rozpětí ve smutečním sále a vstupním vestibulu, jedním z faktorů byl rovněž požadovaný finální vzhled objektu.

Vedle betonu na opěrných zdech a pohledového betonu použitého na vnější plášť smutečního sálu, jsou dalšími použitými materiály hlavně kámen (ve formě dlažby, obkladu), hladká bílá omítka, na tmavo mořené dřevo na lavice v sále, katafalk a řečnický pult.


Comments are closed.