Diplomka

Jedná se o polyfunkční objekt s 19 bytovými jednotkami, administrativou, obchodní pasáží a prostory pro zájmové spolky.

V současnosti je pozemek součástí parku Šibeník. Na jižní straně je parcela lemována komunikací Jana Palacha, za kterou se nachází parkoviště a panelové sídliště Zahradní čtvrť. Severní hranu pozemku tvoří parková pěší komunikace, která vede v zářezu mírného svahu. Celá plocha je pokryta travním porostem a drobnou náletovou zelení. Pozemek se mírně svažuje k jihu (výškový rozdíl cca 1m).

 

podlahová plocha objektu:         7 063,74 m2

zastavěná plocha:                           1 384,15 m2

obestavěný prostor:                     27 105,20 m3

zpevněné plochy:                           438,32 m2

orientační náklady stavby:          143 928 612,00 Kč

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Hmotové a půdorysné řešení objektu vychází z územní zastavovací studie zpracované v I/2011. Hlavním záměrem návrhu řešené části je prolnutí města (okolních panelových sídlišť) do parku a parku do města. Toto propojení je zajištěno zvýšenou niveletou vozovky v místech předpokládaného pohybu pěších a lávkou umožňující přechod návštěvníků domu a parku bez kontaktu s automobilovou dopravou.

Hmotově se jedná o dva kvádry půdorysně tvořící písmeno V. Do těchto kvádrů je vsazena nad 2.NP zaoblená klínovitá hmota, která dělí objekt na veřejnou a bytovou funkci. Hmota klínu je vysunutá mimo hmotu kvádrů a je podporována šikmými sloupy, mezi nimiž se proplétá lávka spojující město-dům-park.

Ve vykonzolované části jsou umístěny prostory pro zájmové spolky. Jedná se o celkem 9 podlažní polyfunkční dům s bytovou, administrativní, obchodní a volnočasovou funkční náplní. Vstupy do bytových částí domu jsou ze západu a severu, do ostatních funkční ze západu a východu objektu v úrovni 1NP. Přičemž 1.NP je vyčleněno obchodní pasáži s jednotlivými pronajímatelnými

obchodními jednotkami a nezbytné domovní vybavenosti (místnost pro odpad a poštu). 2.NP naplňují velkoprostorové kanceláře různých velikostí s jednacími místnosti a hygienickým zázemím. 3.NP má náplň kombinovanou – z 1/5 zájmové spolky, ze 2/5 administrativa s kuchyňkou a denní místností společnou s administrativou, ze 2/5 bytovou funkcí. 4. – 6.NP má shodné využití a to z 1/5 zájmové spolky a ze 4/5 bytovou funkcí. V 1. PP se nachází zbytek domovní vybavenosti (sklady, kolárny a úklidové místnosti pro společné prostory bytových částí), plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky, strojovna vodního prvku v parteru a garážová stání se sklepy. 2. a 3.NP slouží parkovacím stáním a drobným skladům (případně sklepům).

Bytové jednotky tvoří 10 mezonetových bytů 4+kk, 6 bytů 4+kk a 3 byty 1+kk. Větší bytové jednotky jsou koncipovány obdobným způsobem, ze vstupní haly je přístupná šatna, WC (případně koupelna), obytný prostor s oddělenou nebo oddělitelnou kuchyní a pokoje (u mezonetů jsou pokoje s koupelnou v druhém podlaží). Jednotku 1+kk tvoří vstup, ze kterého je přístupná koupelna s WC a

obytný prostor s kuchyňským koutem.

V obchodní pasáži se nachází 6 pronajímatelných jednotek + trafika a veřejné WC. Pasáž je dále doplněna o prostory k odpočinku, zeleň a vodní prvek pro zlepšení mikroklimatu prostor.

Administrativní část objektu tvoří jednotlivé (dále slučitelné nebo dělitelné) prostory k pronájmu. Dále je zde recepce, copycentrum, jednací místnosti, kuchyňka s denní místností a WC.

Část věnovaná zájmovým spolkům je umístěna ve vykonzolované části a na každém patře jí tvoří 2 otevřené prostory se sklady a hygienickým zázemím.

 

Technické řešení

Svislé konstrukce

Spodní část objektu (1. PP) je řešena jako kombinovaný systém železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou dále dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Všechny nadzemní podlaží jsou řešeny formou ocelového skeletu, vyzdívaného pórobetonovými tvárnicemi doplněnými kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny.

 Vodorovné konstrukce

Stropy v 1. – 3. PP jsou řešeny železobetonovými stropními deskami podporovanými železobetonovými průvlaky a sloupy. V nadzemních podlažích tvoří stropy ocelobetonový spražený systém (tvořený ocelovými průvlaky, stropnicemi a trapézovým plechem s betonovou deskou).

 Venkovní plochy

Plochy kolem objektu jsou pochozí tvořené kamennou dlažbou (specifikace ve výkresové části), avšak umožňující zásah IZS. Na západní straně, mezi řešeným objektem a novostavbou věžového domu, je venkovní výstavní prostor s velkoformátovou kamennou dlažbou, vodní plochou a plošnou zelení.

 Fasády

Hmota kvádrů do 2.NP je opláštěna lehkým obvodovým pláštěm v místě administrativy a obchodů, vyzdívkami s pohledovým betonem v místě schodišť a světle šedou strukturovanou omítkou v místě zázemí.

Klín dělící kvádry na dvě části je po odvodu opláštěný titanzinkovým plechem. Svislé plochy jsou tvořeny lehkým obvodovým pláštěm a vyzdívkami se světle/tmavě šedou strukturovanou omítkou. Hmota kvádrů nad klínem je obložena šedomodrými matovými deskami CETRIS.

Francouzská okna jsou doplněna o skleněná zábradlí z bezpečnostního skla s vlepenou barevnou fólií.

Pátou fasádu domu tvoří zelená střecha s extenzivní zelení a kačírkovým obsypem kolem atiky a vystupujících konstrukcí.Comments are closed.