Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Autorský kolektiv: Ing.arch. Marie Síkorová; Ing.arch. David Urbánek; návrh ve spolupráci s Ing. Lukášem Polednem

Celkové řešení lokality:

Návrh řeší veřejný prostor náměstí, vzniknuvší jako pozůstatek po části botanické zahrady, jako volně průchozí území bez výrazných pěších bariér s plynulou návazností na okolní pěší komunikace. Vzniká jeden plošně celistvý prostor, který lze rozdělit do tří samostatných částí. Je zachován středový komunikační pruh umožňující pěší propojení ulice 9. května s budovou zemědělské školy, ten je oproti stávajícímu mírně rozšířen a tvoří hlavní shromažďovací plochu náměstí. Ze středového pruhu a okolních ulic je volný přístup na dvě zelené plochy přiléhající ke středovému pruhu. Plochy jsou členěny pravidelnou osnovou čtvercové sítě pěších komunikací, které se propisují i do středu náměstí a umožňují snazší pěší propustnost územím.

Všechny tři části jsou určeny k odpočinkovému a relaxačnímu využití. Středová část je uzpůsobena k pořádání shromažďovacích akcí a je nejvíce variabilní v letním a zimním využití prostoru. Letní využití je zaměřeno zejména na pořádání kulturně-společenských akcí, případně využití ploch pro pořádání trhů. Přetrvávajícím využitím této části je odpočinková plocha s vodním prvkem v podobě výtrysků z plochy. Sousední zelené plochy navazují i ve funkčním využití v podobě odpočinkových ploch. Zimní využití je zaměřeno zejména na středovou část náměstí, kde prostor s vodními prvky lze v zimě proměnit ve sportovně rekreační plochu kluziště se současně přetrvávajícím využitím letních shromažďovacích aktivit.

Dopravně nedochází k žádným zásadním změnám v současném uspořádání. Automobilová doprava je řešena ve všech přilehlých ulicích, jako jednosměrná komunikace. V ulici 9. května je zachováno navržené umístění autobusové zastávky bez možnosti parkování.  V Jiráskově ulici je obrácen směr jednosměrné ulice a je doplněna o cyklostezku. Na změnu směru reagují i parkovací stání. V ulici Dobrovského jsou kolmá parkovací stání nahrazena šikmými. Plánovaná trasa cyklostezky vedoucí plochou náměstí z ulice Jiráskova do ulice Dobrovského, zůstává v návrhu zachována. Plochy pro pěší komunikace jsou rozšířeny zejména u přilehlých parkovacích stání, kde umožňují plynulejší návaznost na středový prostor.

 

Komplexní architektonické řešení:

Předprostor budovy zemědělské školy navazuje na její klasicistní členění svou pravidelnou šachovnicovou osnovou. Na jednotlivých polích šachovnice, tak lze rozehrát soukromé hry nebo propojit více polí v jedno a vytvořit tak prostor pro větší akce. Toho lze využít při případném rozšíření stávajících městských trhů, kdy jednotlivá pole mohou obsahovat prodejní plochy se stejnou tematikou nebo vytvořit izolované nákupní body, mezi nimiž lze procházet. Obdobná identifikace propojení je navržena i v materiálu dlažby, kde hlavní pochozí plochy navazují na současnu dlažbu v ulici 9. května a propisují ji přes betonové plochy s výtrysky až před budovu zemědělské školy. Vzniká tak jednotící podkladní prvek náměstí do něhož jsou zasazeny zelené plochy s drobně dlážděnými pěšinami dotvářející plochu šachovnice. Pro větší hravost prostoru je vybrána krychle utvářející stínící pergolu zejména ve středové části. Pergola není jen statickou součástí náměstí, ale vytváří i aktivní prvek využívání prostoru v podobě zavěšených houpaček pro všechny věkové kategorie. Primárně je určen pro trávení volného času studentů přilehlých škol. Zastínění situované v této části náměstí umožňuje snazší dosažitelnost vodních prvků umístěných ve středu prostoru. Vodní výtrysky dokládají původní krajinářskou kompozici, na kterou se snaží návrh navázat, ale nikoli pevným neprůchozím ohraničením. Obdobného efektu lze dosáhnout i v zimním období, kdy není vodní prvek aktivní a to využitím středového prostoru pro umístění kluziště. Návrh je doplněn jednoduchým variabilně umístitelným mobiliářem přibližujícím se novotvarům použitým v přilehlých ulicích.

 

Specifické části zvoleného řešení

Při návrhu řešeného prostoru byl kladen důraz na čistotu, nadčasovost a jednoduchost prostoru s možností jeho víceúčelového využití a to i v jednotlivých ročních obdobích. Zvolené mobilní prvky jsou zamýšlené jako přemístitelné, avšak i poměrně hmotné aby bylo zabráněno nežádoucímu odnášení mobiliáře prostoru.Comments are closed.